Get Adobe Flash player

Generatie 10b

 

BETOVERGROOTOUDERS

Generatie 10b

 

Andeweg

Cornelis Louwe Andeweg

768.    Cornelis Louwe ANDEWEGH,

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW4, III)Kerk Barendrecht
Geboren in 1605, in Barendrecht.

Overleden op 28.07.1650 in Barendrecht.
Beroep:

•    Landbouwer (Bouwman)(4) in Barendrecht
Functie:
•    1649.1650, Schepen
(8) in Barendrecht
Noot:
o    Vermeld. Een akte van 12 januari 1715 maakt nog melding van haar erfgenamen. (Zie Gens Nostra januari1989). Dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz. Aen de WECH [4498] (z ie 3350) en Maritge Pietersdr. BESEMER [4499](zie3351). Gehuwd voor de kerk (1) [1438] op 22-jarige leeftijd op 07-07-1630 te Barendrecht (Hervormd/G eref.) met Cornelis Laurisz. AENDEWECH [3484](zie 1674.
o    Cornelis nam de familienaam van zijn vrouw over en gaf deze aan zijn nageslacht.
o    Op 22 april 1634 transporteert de in Barendrecht wonende Cornelis Lauwen, man van Pietertge Cornelis Andewech, 4 morgen in het Ridderkerkse aan Adriaen Gleijnen. Met zijn zwager Willem Coornelissz. Besemer transporteert Coornelis Lauwen op 25 oktober 1641 een aanwas buiten de nieuwendijck van Oost-Barendrecht aan de Enkhuizense koopman Jacob Muen.
o    Begraven in de kerk, zerk 5: Wapen: een dubbelkoppgie adelaar. Een rad tussen de koppen is niet zichtbaar en onwaarschijnlijk.
Hier Leyt Begrave Cornelis Lavwerysz ende is gestorven op den 28 Ivly oudt synde 45 Iaren ende is Begraven op den 1 Avgusti anno 1650

Huwde op 07.07.1630 in Barendrecht met:

769.    Pietertje Cornelisdr. AENDEWEGH (BESEMER)

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW4, III)
Geboren op 01.06.1606 in Barendrecht.               
Overleden op 01.01.1685 in Barendrecht
Noot:
o    Achternaam ANDEWEG alias BESEMER, familiewapen een dubbele adelaar.
o    Pietertghen Cornelis,weduwe en boedelhoudster van Cornelis Lauwen, wonende in Oost-Barendrecht, en haar broer en gekoren voogd in deze Heijnderick Cornelisz. Aende Wech, alsmede haar zwager Heyndrick Jacobsz. van der Ghiessen, transporteren op 7 juni 1651 voor 3331 Car.gld. 3 morgen 262 roe in het Buitenland van Oost- Barendrecht aan de te Dordrecht wonende heer Didderick Dammert heere Aerentsz.
o    Met haar man Maerten Francken, wonende in Oost-Barendrecht, verklaart Pietertie bij akte van 26 juni 1656 2000 Car.gld schuldig te zijn aan deze heer Dammert ui tDordrecht. Voor deze geldlening stellen zij 5 morgen 300 roe patermoniaal weiland in het Oude Land van Oost-Barendrecht als zekerheid,hetwelk aan de zuidzijde was belend aan het huis van voornoemde Maerten.
o    Een uit 1659 daterende lidmatenlijst der gereformeerde gemeenteBarendrecht, vermeldt onder het hoofd "West-Barendrecht van 't oosten na 'twesten" - Pietertie Cornelis, vidua, Margarita, Lijntie en Ariaentie Aendewech,filie"
o    Pietertje's tweede man - zoon van een zwager van haar schoonvader Lauris Aertsz.- zal toen niet meer in leven zijn geweest. Op 11 oktober 1684 compareert zij als zijn weduwe en boedelhoudster met haar gekoren voogden Cornelis Andewegh en Jacob Iementsz. Lem en voor 450 gld. de merge transporteert zij 1 morgen 300 roe in het Binneland van Oost-Barendrecht aan Mr. Hendrick Coopmans te Dordrecht.
o    Op 14 mei 1685 transporteert Pietertie - laatst wed. van Maerten Francken de Vos en geassisteerd met haar gekoren voogden Cornelis Andewegh, JacobIemensz. Lem en Pieter Boender - voor 4591 gld.13 st.6.p. aan Arij Geertsz.van der Vlieth, een boerderij met 6 mergen 240 roe bouw-en weiland in der Oude Land van Oost-Barendrecht, aan de oostzijde belend aan 'den Barendregsen binnenwegh'.
o    Pietertje - die ook wel de overbekende naam Besemer gebruikte - behoorde tot een welvarend landbouwersgeslacht in Barendrecht.
o    Een akte van 12 januari 1715 maakt nog melding van haar erfgenamen. (Zie Gens Nostra januari1989). Dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz. Aen de WECH [4498] (z ie 3350) en Maritge Pietersdr. BESEMER [4499](zie3351). Gehuwd voor de kerk (1) [1438] op 22-jarige leeftijd op 07-07-1630 te Barendrecht (Hervormd/G eref.) met Cornelis Laurisz. AENDEWECH [3484](zie 1674).


Huwelijken:
2e Huwelijk op 25.05.1655 in Barendrecht met Maerten Francken de Vos, geboren in 1628 in Barendrecht, overleden tussen 1656 en 1659 in Barendrecht.

Met Cornelis Louwe Andewegh kreeg zij  7 kinderen,

 

    Maritge (Maria) Aen de Wegh,                      12.10.1631-
    Grietge (Margarita) Cornelisdr. Andewegh,   1633-1715
    Lijntge Cornelisdr. Andewegh,                       1635-1696
    Adriaantje Cornelis AEN DE WEGH; Zie 797
    Cornelis Andewegh,                                      1636-02.11.1709
    Aart Cornelisz. AENDEWECH; Zie 384
    Annetje Cornelisdr. Aen de Wegh

 

Boer Timmerman Armenmeester Heemraad Ouderling Schepen Kerkmeester

770.   Cornelis Adriaansz BOENDER (HOUCXEWEGH),

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG4.I), (GHW2.15.I), (GHW2.16,III), (GHW4, IV)
Geboren in 1605, in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 17.02.1658 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
•    Timmerman in Numansdorp

Functie:
•    1630-1658, Schepen
(8), Numansdorp.
•    Armenmeester(10) in Numansdorp.
•    1645-1657, Heemraad(3) in Cromstrijen
•    1641-1647, Ouderling
(7) in Klaaswaal
•    1650, Een van de drie eerste kerkmeesters(5) van Cromstrijen

Noot:
o    Landbouwer (bouwman) op de hoeve "Dijkzicht" aan de westzijde van de Middelsluisedijk te Numansdorp.
o    Hij woonde aan de Groot Cromstrijensedijck en schonk in 1647 20 pond 'tot opbouwinge van de kerck te Claeswael'.
o    De kerkmeester ontvangt van hem f 8.0.0 voor de tegels van een graf 'daer vooren hij hetselve graff mach behouden sonder datter ijemandt anders buijten sijn consent in begraven mach worden mits dat hij telcken alser een in begraven wordt de gerechticheijt van de kerck betalen moet op welke conditie de nae volgende graven mede uijtgegeven sijn' (volgt een reeks namen). Tevens betaalde hij 30 stuivers 'aen de kerckmeester voor 't recht van een graf daer zijn kind in de kerck begraven leyt. Welk kind is niet bekend
o    Cornelis Ariensz. en Claus Ariens hebben tijdens de 'hooge vloedt' onder andere 'met paert en wagen missie (mest) en stroo aan de dijck gebracht tot keering van den overval als met de lijve te helpen mits (omdat) aan Jan Pieters en Clauris Ariens haer heijnen (heiningen( bij de helpers zijn afgebroken en aan de dijck in de gaters geslagen. Comt f 64.10.0.
o    In 1637 staat op de lijst met de namen van 'luijden die voor Breda gepeuijniert hadden, in 1637' achter de naam Cornelis Adriaansz. geen bedrag vermeld.
o    In 1638 komt de deurwaarder bij hem f 2.10.0 innen 'zijnde 't peuijniersgelt'(38) dat hij voor zijn knecht, die 'nu tot Luchtenburgh woont' en die ook op de bovengenoemde lijst staat, moest betalen.
o    In 1650 ontvangt hij f 36.0.0 wegens 18 dagen vaceren ' ter saeke hij het dichts bij de nieuw gemaakte sluijs woonde en nog f 6.0.0 wegens extra vaceren.
o    De polder Cromstrijen laat hij nog weten 'dat de rendant (rentmeester) heeft op 29 juni 1757 op interesse jegens vijff vant hondert (5%) gelicht van Corn.Adr.Boender die thijen (tien) maanden enige dagen op intrest gelopen hebben omme daerna te betalen de materialen voor vier polders 45 pond.
o    Zijn kinderen betalen op 24 augustus 1659 f 6.0.0. voor het graf van hun moeder zaliger.
o    Met Pasen 5 Apr 1654 lidmaat te Klaaswaal

Huwde met:

771.   Leendertgen Anthonis van de KOOIJ (LUCHTENBURGH),

Ref.nr.05.06.2014.GW. (OVG4)I, (GHW2.15.I), (GHW2.16,III), (GHW4, IV)
Geboren in 1605, in Westmaas.           
Overleden op 16.06.1669 in Numansdorp.

Zij kregen elf kinderen, waaronder:

Machteld Cornelisd. BOENDER; Zie 385
Pieter Cornelisz. BOENDER; Zie 796
Ary Cornelisz. BOENDER; Zie 958
Grietje Cornelisse. BOENDER; Zie 1301
Neeltje Cornelisse. BOENDER; ie 2667

 

Boer Heemraad Kerkmeester Schepen

772.    Cornelis Wissez. JONGEJAN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 01.07.1635 in Nieuw-Helvoet.           
Overleden in 1684 in Nieuw-Helvoet.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:
•    1662,1666-1668,1670-1673,1682-1683, Schepen
(8) in Numansdorp.
•    1674,1676, Heemraad
(3) in Nieuw-Cromstrijen
•    1669, Kerkmeester
(5) in Numansdorp.
Noot:
o    Luitenant der weerbare mannen (bezit een roer) te Numansdorp 1672.
o    Met zijn eerste vrouw Maertje de WIT lidmaat te Numansdorp op 9 Jul 1660.


Huwelijken:
2e Huwelijk op 30.01.1667 in Westmaas met Sijgje Paulus Radesteijn, geboren voor 1650, overleden voor 25.09.1677.
Zij kregen een dochter.
3e Huwelijk op 16.10.1677 in Oud-Beijerland met Teuntje Huige Spruijt (alias mijn lief), geboren in 1641 in Oud-Beijerland.
Zij kregen twee kinderen.

Huwde op met:

773.    Maartje Leendertsdr. de WIT,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1630, in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 04.11.1663 in Numansdorp.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Leendert Coenelis JONGEJAN; Zie 386

 

Boer Schepen

774.   Cornelis Pietersz RADESTEIJN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1635.                       
Overleden in 1673 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:
•    Schepen
(8) in Numansdorp

Huwde met:

775.    Grietke Cornelis CAPPEDIJCK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1633 in Dubbeldam.               
Overleden in 1678 in Numansdorp.

Zij kregen twee kinderen, waaronder:

    Neeltje Cornelis RADESTEIJN; Zie 387

776.    Hendrik Aartsz. van PROOIJEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1600, in Puttershoek.               
Overleden in 1633.

Huwde met:

777.    Neeltje Pietersdr. van PUTTERSHOEK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1660 in Puttershoek.

Zij kregen drie kinderen, waaronder:

    Heijndrik Cornelisz. van PROOIJEN; Zie 388

780.    Hendrik Gerrits. RINGELENBERG,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1610.
Overleden in 1656, in Mijnsheerenland.

Huwde rond 1640 in Maasdam met:

781.   Neeltje Cornelisse TIMMERMAN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1620, in Maasdam.
Overleden in 1656, in Heinenoord.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Gerrit Hendriksz. RINGELENBERG; Zie 390

782.    Hendrik Ariens van den BERG (BERCH),

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 16.07.1622 in Ridderkerk.
Overleden op 18.01.1688 in Asperen.
Noot:
o    Lidmaat te Ridderkerk(23 Dec 1646).

Huwde  met:

783.    Trijntje Jans van SOMEREN (SOMERS),

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1624 Nispen.
Overleden op 03.06.1688 in Asperen.
Beroep:
•    Spinster

Noot:
o    Lidmaat te Ridderkerk(23 Dec 1646).

Zij kregen twee kinderen, waaronder;

    Liesbeth Hendriksdr. van den Berg; Zie 391

786.    Aeryen Woutersz. SPRUIJT,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1610, in Strijen.                   
Overleden in 1669, in Strijen.
Noot:
o    Adriaen WOUTERS te echte hebbende Ingetje Bastiaens van der JACHT die tevoren wed. was van Adriaen Cornelis DUIJMELAAR mits Adriaen Bastiaensz van der JACHTG en Pieter Bastiaensz van der JACHT voor sich als voor Doen CORNELISZ ten echte hebben Pleuntje BASTIAENS, Jacob Adriaens CORVINGH ten echte hebbende Maertge BASTIAENS, Cornelis Jansz. HOUCXEWEG ten echte hebbende Annitge BASTIAENS en noch verv.Adriaen Bastiaensz van der JACHT de Joncxste alle kinderen en erfgenamen etc.etc. (Bron: RA Cromstrijen 76 1648)

Huwde met:

787.    Ingetje Bastiaansdr. van der JACHT,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1620 in Oud-Beijerland.               
Overleden na 1671 in Strijen.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Adriaen Cornelis Duijmelaar.

Met Arijen Woutersz. Spruijt kregen een dochter:

    Jobje Ariensdr. SPRUIJT, Zie 393


790.    Philippus Hermansz. SPEGT,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1632 in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 04.04.1692 in Krimpen aan de Lek.

Huwde met:

791.    Maria Dirksdr. van WIJCKENBORGH,


Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1624, in Utrecht.                   
Overleden op 12.11.1678 in krimpen aan de Lek.
Noot:
o    Haar ouders worden als getuigen genoemd in het doopboek van Krimpen.

Zij kregen en dochter:

    Carolyne Philippusdr. SPEGT, Zie 395

 

Boer

794.    Leendert Bastiaan van der HOEK,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.127)
Geboren in 1618 in Oud-Beijerland.               
Overleden op 16.07.1665 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.

Huwde met:

795.    Teuntje Leendertdr. van der WAAL,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.127)
Geboren op 28.12.1625 Heinenoord.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Kniertje Leenderts van der HOUCK; Zie 397

 

Boer Diaken Ouderling Schepen

796.    Pieter Cornelis BOENDER .

Ref.nr.05.06.2014.GW, (OVG4)IIb.,(OVG2, 115,344,45), (DNL6, II)
Geboren in 1631 in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 03.10.1710 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Zuid-Beijerland(Hitsert).
Functie:
•    1686,1693, Schepen
(8) in Zuid-Beijerland.
•    1667,1685, Ouderling
(7) in Piershil.
•    1667,1685, Diaken
(6) in Piershil
Noot:
o    Belijdenis 17.04.1661 met Pascha te Numansdorp.
o    In 1662 j.m onder "Nieuwe Claes Wael".
o    De staat van inventaris van de nagelaten boedel in 1710 spreekt van vee, inboedel, landerijen (ruim 30 mr.), ruim 3000 gld. aan baar geld.

Huwelijken:
2e Huwelijk met Ariaentje Cornelisdr. Loosje, geboren in 1647 in Poortugaal, overleden in 1714 in Zuid-Beijerland.

Huwde op 12.03.1662 in Barendrecht met:

797.    Adriaantje Cornelis AENDEWEGH,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG4)IIb,(OVG2, 115,344,45), (DNL6, II)
Geboren op 30.11.1636 in Barendrecht.           
Overleden in 1699,in Zuid-Beijerland.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Anthonis Pietersz. BOENDER; Zie 398

    Laurens Pietersz. BOENDER; Zie 465


Boer Schout

798.    Cornelis Hubrechts de LANGE,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG27, II.7)
Geboren in 1649, in  Greup.
Overleden in 1687, in Greup.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) op de Greup.
Functie:
•    1681-1684, Schout(16) van Mijnsheerenland.

Huwde op 18.05.1674 in Mijnsheerenland met:

799.    Neeltje Leenderts in 't VELD,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG27, II.7)
Geboren in 1653, in Mijnsheerenland.
Overleden na 1720.
Noot:
o    Op 5 Okt 1718 testeert zij voor notaris Peterus van SON te Dordrecht en op 11 Jun 1720 te Mijnsheerenland(Not.Arch. Mijnsheerenland nr. 5879). In dit laatste testament staat vermeld dat zij toen weduwe was van Cornelis Dingemansz HOFFMAN en dat zij reeds enige jaren blind was.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 07.061688 in Mijnsheerenland met Cornelis Dingemans Hofman, geboren op 27.04.1659 in Puttershoek, overleden op 11.06.1720 in Puttershoek.

Met Cornelis Hubrechts de Lange kreeg zij drie kinderen, waaronder;

    Anna Cornelisse de LANGE: Zie 399

 

Boer

800.    Hendrik Willemsz. HOOGHWERFF,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.155), (DNL9, IIIa), (OVG13, IVc.4)
Geboren op 16.05.1610 in Poortugaal.               
Overleden in mei 1653 in Poortugaal.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Poortugaal
Noot:
o    Landbouwer op hofstede”Witte Stee” aan de Welhoeksedijk in Poortugaal.

Huwde in 1637, in Poortugaal met:

801.    Beatrix Andriesdr. van der WAAL (VERWEEL),

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.155), (DNL9, IIIa), (OVG13, IVc.4)
Overleden in 1698 in Poortugaal.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Aert Hendriksz. HOOGHWERFF; Zie 400

 

Boer Schepen

802.    Adriaan Joosten KINDERMAKER (LEEUWENBURG),

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.155.2), (DNL9, IVb)
Geboren in 1605, in Oud-Beijerland.               
Overleden op 13.11.1665 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.
Functie:
•    Schepen
(8) in Oud-Beijerland

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Maartje Jacobs Leeuwenburg, geboren rond 161 in Nieuw-Beijerland, overleden voor 1648.
Zij kregen twee zonen.

Huwde in 06.1647 met:

803.    Maartje Willemsdr. HERWEIJER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.155.2), (DNL9, IVb)
Geboren in 1621 in Oud-Beijerland.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Lijntje Adriaansdr. LEEUWENBURG; Zie 401

 

Boer Ambachtsheer Heemraad Schepen

804.    Jacobus Adriaens GEERVLIET,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.254)
Geboren in 1646 in Westmaas.               
Overleden in 1717 in Klaaswaal.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Functie:
•    Ambachtsheer(43) van Cromstrijen
•    Heemraad
(3) in Klaaswaal
•    Schepen
(8) in Klaaswaal

Huwde rond 1668 met:

805.    Swaentje Hermansdr. POLDERMAN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.254)
Geboren rond 1646 in Westmaas.                   
Overleden voor 1705 in Klaaswaal

Zij kregen een zoon:

    Adriaan Jacobsz. GEERVLIET; Zie 402

 

Boer Dijkgraaf Schepen

806.    Jacob Leendertsz. van der WAAL,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.254)
Geboren in 1641, in Klaaswaal.               
Overleden in 1705, in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp (Groot-Cromstrijen)
Functie:
•    1692,1696,1702, Dijkgraaf
(21)van Groot-Cromstrijen.
•    1682Schepen
(8) in Numansdorp.

Huwde met:

807.    Aaltje Cornelisse van der SCHOOR,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163.254)
Geboren in 1640, in Westmaas.               
Overleden in 1694, in Numansdorp.

Zij kregen twee kinderen, waaronder:

    Ariaantje Jacobsdr. van der WAAL; Zie 403

 

Bode

808.    Arie Ariens BAES (de JONGE),

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 115,331), (GHW2.17.III)
Geboren op 21.07.1641 in Ridderkerk.               
Overleden op 13.03.1672 in Ridderkerk.
Beroep:
•    Bode(1) in Ridderkerk.

Huwde op 28.05.1660 in Hendrik Ido Ambacht met:

809.    Annetje NIJSSE,

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW2.17.III)
Geboren rond 1635 in Hendrik Ido Ambacht.           
Overleden op 17.04.1708.
Noot:
o    1680, Weduwe te Ridderkerk "haer behelpende met uit wassche te gaen ende voorts met spinnen".

Zij kregen drie zonen, waaronder:

    Bastiaan Ariesz. Van der SWAEN (BAES); Zie 404

810.    Huyg Wouters KOOYMAN (NIEUWBOER),

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW2.17.V)
Geboren in 1634, in Dubbeldam.                  
Overleden in 1674, in Oud-Beijerland.

Huwde op 14.09.1664 in Barendrecht met:

811.    Pleuntje Doensdr. Van der TOL,

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW2.17.V)
Geboren in 1630, in Piershil.                   
Overleden op 22.03.1702 in Oud-Beijerland.
Noot:
o    Pleuntje DOENEN weduwe onder Barendrecht (1664). Vertrok in 1674 als vrouw van Huig WOUTERS naar Oud-Beijerland.

Huwelijken:
    1ste Huwelijk rond 1650 met Cornelis Coenelisz. BRAVENBOER, geboren rond 1620 in Barendrecht, overleden voor 14.09.1664.
Zij kregen twee kinderen.
    3e Huwelijk op 25.10.1682 in Oud-Beijerland met Willem Ariensz van der DUSSEN, geboren voor 1662 in HeerOudelands-Ambacht, overleden tussen 1682 en 1683.
    4e Huwelijk op 22.08.1683 in Oud-Beijerland met Willem Jans van GEMPEL, geboren voor 1663.

Met Huyg Wouters KOOYMAN (NIEUWBOER) kreeg zij vijf kinderen, waaronder:

    Grietje KOOYMAN (KOEIMAN); Zie 405

 

BaljuwDijkgraaf Landmeter Schout

816.    Andries Bastaensz. COMANS,

Ref.nr.05.06.2014.GW (DNL1, VId),  (OVG2, 122,155,65)Kerk Goedereede
Geboren in 1670, in Oud-Beijerland.               
Overleden op 15.11.1716 in Goedereede.
Beroep:
•    Schout
(16) van Westvoorne.
•    vanaf 1697, Baljuw en Stadhouder(19) van Goedereede.
•    vanaf 1692, Landmeter(30) van Westvoorne.

Functie:
•    Opperdijkgraaf
(21) van Westvoorne.
Noot:
o    Op 02.05.1692 krijgt Andries Coomans admissie voor het Hof van Holland als landmeter, na afgelegd examen.
o    Hij doet van 1698 af de taxaties van de 20e(31) penning.

o    Doopgetuige bij Andries' doop in 1670 was Cornelis de Witt.
    Cornelis de Witt, (Dordrecht, 15 juni 1623 – Den Haag, 20 augustus 1672) was ruwaard van Putten, baljuw van de Beijerlanden. regent in Dordrecht, verschillende keren lid van de gecommiteerde raden, politiek commissaris tijdens de raid op Chatham en broer van Johan de Witt (Raadspensionaris). Hij werd op 20 augustus 1672 samen met zijn broer op opzienbarende wijze vermoord (gevangenpoort Den Haag).Kerk Goedereede

o    Heeft een grafzerk in de kerk van Goedereede.

Huwde op 12.10.1694 in Numansdorp met:

817.    Cornelia BEENS,

Ref.nr.05.06.2014.GW (DNL1, VId),  (OVG2, 122,155,65)Kerk Goedereede
Geboren in 1675, in Ter Heijden.                
Overleden in 28.12.1729, in Goedereede.
Noot:
o    Graf in de kerk van Goedereede: 0,43 x 0,76 hoofdeinde noord gescheurd in twee delen: C P BEENS / STERFT DEN / 28 DECEMBER / ANNO 1729. Het anker en de initialen A C staan voor Andries Coomans, die al in 1716 was overleden en voor wie de steen denkelijk eerst is gebruikt

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Pieter Andriesse COOMANS; Zie 408

 

Timmerman

820.    Willem Pietersz. BESTEBREURTJE,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG36,IIIa,1)
Geboren op 16.04.1653 in Puttershoek.           
Overleden op 13.10.1750 in Zuid-Beijerland.
Beroep:
•    Timmerman in Strijen.

Noot:
o    Koopt huis met erf te Strijen in 1713, belast met f 190,- hypotheek;
o    Koopt in 1716 nog een huis met erf.

Huwde met:

821.    Jannigje Centen SCHALKOORT,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG36,IIIa,1)
Geboren in december 1663 in Strijen.
Noot:
o    Het kind van Geertruijd Gerrits, geboortich van Barendrecht,sij seijt dat de vader is Cent JANSE, is geneamt Jannechie universeel erfgenaam van Willem Jacobs Heijens (ook wel Heyssen of Heyers) en Willem Pieters, echtelieden te Strijen.
o    Op 26 januari 1682 wordt Jannetie Cente, dochter van Cent Janse bij testament benoemd tot universeel erfgenaam van Willem Jacob Heynens en Willemtje Pieters, echtelieden te Striien.
o    Op 6 april 1683 gaat Willemtje Pieters, dan wed. van Willem Jacob Heynens een overeenkomst aan met Willem Pieters Bestebreurtje, echtgenoot van Jannetje Cente waarin hij genoegen neemt met f 100.- in plaats van het zijn vrouw testamentair toekomende gedeelte in de erfenis.
o    Het lijkt er op dat Jannetje een onwettig kind was van Cent Janse Schalkoord, kennelijk is zij opgevoed door Willem Jacobs Heyens en Willemijntje Pieters.

Zij kregen twaalf kinderen, waaronder:

    Gerrit Willems BESTEBREURTJE; Zie 410

 

Gareelmaker

822.    Zebedeus Jansz. van STRIJEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1663, in ‘s Gravendeel.               
Overleden op 08.04.1715 in Strijen.
Beroep:
•    Gareelmaker(28) in Numansdorp
Noot:
o    Aangenomen als lidmaat in Zuid-Beijerland 16.04.1688, later vertrokken.
o    Zijn kind Jan wordt 15.05.1689 in Z-Bld gedoopt.
o    Koopt in 1690 een huis met erve te Middelsluis in Cromstrijen, ten W. van de Haven voor f 170,-.
o    1701 een erfpacht boomgaart aan de oude haven f 110,-.
o    Verkoopt 1702 een huis met erf in de Voorbuurt van Groot-Cromstrijen omtrent de Middelsluis voor f 500,-.
o    Koopt in 1705 een huis met erf te Strijen.

Huwde op 12.06.1688 in Zuid-Beijerland met:

823.    Fijgje Pietersdr. WERVE,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 06.05.1665 in Numansdorp.           
Overleden op 23.09.1723 in Strijen.
Noot:
o    Transporteert 1722 haar huis aan zoon Jan.
o    De weduwe van Sibbe Jans van Strijen bezit in 1714 een boomgaart, die in 1679 is verkocht door wed. v.d. Merck aan Anth. de Heer, belend door Andries Esseboom, Cornelis Houkseweg, wed. van Claes Zuiderent en de Oude Haven van Strijen.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Mayke Sibbensdr. van STRIJEN; Zie 411

 

Schoenmaker Leerlooijer

824.    Hendrick Matthijsz. LEYSSEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1640 in Strijen.                   
Overleden in 1688 in Strijen.
Beroep:
•    Schoenmaker-Leerlooier in Strijen

Huwde rond 1680 met:

825.    Jobje Ariensdr. SPRUIT,

Zie ook 393
Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1650, in Strijen.                   
Overleden in 1688, in Strijen.

Huwelijken:
2e Huwelijk met Bastiaan Pleune Leeuwenburg(Zie ook 392), geboren in 1675 in Ridderkerk
Zij kregen vier kinderen, waaronder:
    Adrianus Bastiaansz. LEEUWENBURG; Zie 196

Met Hendrick Matthijsz Leyssen kreeg zij  1 zoon:

    Adriaan Hendriksz. LEYSSEN; Zie 412

 

826.    Jacob Pietersz. BREEDVELD,

Zie ook 394
Ref.nr.27.05.2014.GW
Geboren op 03.07.1644 in Zevenhuizen.           
Overleden na 1696 in Krimpen aan de Lek.

Huwde met:

827.    Carolyne Philippusdr. SPEGT,

Zie ook 395
Ref.nr.27.05.2014.GW
Geboren op 10.01.1664 in Krimpen aan de Lek.           
Overleden rond 1706 in Krimpen aan de Lek.

Zij kregen 2 dochters.

    Maria Jacobsdr. BREEDVELD; Zie 197
    Cornelia Jacobsdr. BREEDVELD; Zie 413

 

Boer Heemraad

828.    Dirk Meeuwisz. CRAENENBURGH,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG16. III), (OVG22. IIIb.1)
Geboren na 1649 in Strijen.           
Overleden tussen 1707 en 1722 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Brouwer)
(4) in Strijen.
Functie:
•    1698 Heemraad
(3) van Strijen (Oude Clem polder).
•    1700-1718 Heemraad
(3) van Strijen (Nieuwe Clem polder).
Noot:
o    Woonde1671 in de Noord-Cavel van de Brouck.
o    In 1677 woonde hij te Strijen, in 1682 te Numansdorp en in 1707 te Groot-Cromstrijen.
o    Hij pacht in 1683 42 mg land.
o    Testeert met zijn vrouw te Strijen 14.12.1677 en 26.02.1707. Volgens het laatstgenoemde testament op de langstlevende moest deze de kinderen opvoeden en bij mondigheid of eerder huwelijk tesamen 3000 gld uitreiken. Bij hertrouwen van de langstlevende zou deze eveneens 3000 gld alsmede de helft van de boedel behouden.
o    In 1731 werden zijn erfgenamen genoemd bij de verponding(42) van Strijen.

Huwde in 1677 met:

829.    Aletta Willemsdr. BOSMAN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG16. III), (OVG22. IIIb.1)
Geboren in 1659.                       
Overleden op 04.07.1730 in Strijen.
Noot:
o    Testeerde als ongehuwd inwoonster van Strijen ald. 25.02.1671.
o    Aletta droeg in aug. 1664 als ca. 6-jarig kind een bedrag van 1 gld en 10 stuivers bij voor het vernieuwen van de preekstoel, catheder en de kronen in de kerk te Strijen. Haar toekomstige man Dirck, die hoogstens 13 jaar geweest moet zijn, droeg 5 gulden bij, waarmee hij tot de groep der hoogst bijdragende personen behoorde.
o    Aletta Willemsdr BOSMAN in oktober 1680 op attestatie(44) te Numansdorp aangekomen.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Adrianus Dirks KRANENBURG; Zie 414

 

Boer Schepen

830.    Symen Jans OUDECLEM,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG16. III.7), (OVG22, IIIb)
Geboren op 04.03.1676 in Strijen.               
Overleden in Strijen.
Beroep:
•    Landbouwer (Brouwer)
(4) in Strijen/Numansdorp.
Functie:
•    1710-1737, Schepen
(8) in Strijen
Noot:
o    Bouwman op de hofstede Luchtenburg 1722 (Slijkerman).
o    Getuige bij: Maaijke Huijge Van Der POLS, overleden 4 Mrt 1700 Strijen.
o    Met zijn vrouw genoemd als eerste bewoners van de hofstede Zeldenrust, aan de Oude Klemsedijk 3, die omstreeks 1700 gesticht is, hij bewoonde die boerderij tot zijn overlijden in 1737 (Heraut).
o    In de jaren 1718/22 had hij landerijen in pacht van de kerk van Numansdorp.
o    In 1725 kocht hij koren te velde.
o    In 1708 had Simon een geschil aan het ‘s-Gravendeelse veer met de deurwaarder Esasias Dalibert over het priseren van een varken en schreeuwde deze toe ,,wat donder kerel wat woudt gij mijn doen begrijpen, ick ruck u dadelijk aen stucken en zult mij van mijn bet niet ligten gelijck gij die van Strijen gedaen hebt met smockelarij".

Huwde op 22.10.1800 in Zuid-Beijerland met:

831.    Aaltje Bastiaansdr. BOER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG16. III.7), (OVG22, IIIb)
Geboren op 03.10.1682in Strijen.               
Overleden op 15.03.1713 in Strijen.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Lijntje Simonsdr. OUDECLEM; Zie 415

 

Boer

864.    Jan Bastiaans in ‘t VELD,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 28.07.1632 in Heinenoord.           
Overleden op 03.02.1700 in Heinenoord.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Heinenoord.
Noot:
o    Woonde Heinenoord aan de Blaeck (Notarieel archief 543, 21 Jul 1688.
o    Getuige bij; Neeltje Ariens BOER, gedoopt 7 Jul 1709 Strijen.

Huwelijken:
2e Huwelijk rond 1680 met Teuntje Antonisdr. Goudswaard (alias Paardekoper), geboren tussen 1650 en1655, overleden op 09.08.1746.
Zij kregen zes kinderen.

Huwde rond 1665 in Heinenoord  met:

865.    Bastiaentien Aerts van der KEST,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1636, in Maasdam.               
Overleden in 1680, in Heinenoord.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Bastiaan Jans in ’t VELD; Zie 432

866.    Bastiaan Jans van DAM,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1640, in Numansdorp.               
Overleden in 1678, in Numansdorp.

Huwde met:

867.    Neelken ARIENSDR,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Zij kregen twee kinderen, waaronder:

    Lijsbeth Bastiaans van DAM; Zie 433

 

Smid

868.    Jan Bastiaansz. Van DAM,

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW2.5.II)
Geboren in 1615 in Numansdorp.           
Overleden op 29.03.1666 in Numansdorp.
Beroep:
•    Smid op Middelsluis  (Cromstrijen)


Huwelijken:
1ste Huwelijk met Mariken Gerritsdr., geboren rond 1620
2e Huwelijk op 02.09.1640 in Oud-Beijerland met Jannetje Cornelisdr. Nieuwenboer, geboren in 1620overleden in 1640.
Zij kregen een zoon:
    Bastiaan Jansz.  van DAM; Zie 866
    3e Huwelijk op 12.05.1641 in Oud-Beijerland met Maartje Willems..

Huwde rond 1653 met:

869.    Neeltje Huijberts KOUWENOORD,

Ref.nr.05.06.2014.GW (GHW2.5.II)
Geboren in 1620, in Numansdorp.               
Overleden voor 1666.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Steven Ariens de Jongste, overleden voor 1653.

Met Jan Bastiaansz. van Dam kreeg zij  3 zonen: waaronder

    Pieter Jansz. van DAM; Zie 434
    Cornelis Jansz. van DAM; Zie 680

872.    Willem Jans SCHIFTE,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Huwde met:

873.    NN,

Ref.nr.23.02.2011.GW

Zij kregen 3 zonen, waaronder:

    Arij Willemsz. van STIGT; Zie 436

874.    Arij Foppen CONINGH,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1633.                       
Overleden in 1693.

Huwde op 30.11.1667 in Puttershoek met:

875.    Jannigje Aerts van der KEST,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 02.07.1634 in Maasdam.               
Overleden op 07.07.1699 in Mijnsheerenland.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Arijaantje Ariens CONINGH; Zie 437

876.    Cornelis Willemse KUIJPER,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 10.08.1625 in Geervliet.

Huwelijken:
1ste Huwelijk rond 1662 met Cornelia Aerts.

Huwde op 08.03.1665 in Westmaas met:

877.    Hendrickje SIMONSDR.,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1640 in IJsselmonde.

Zij kregen een zoon:

    Willem Cornelis KUIJPER; Zie 438

878.    Jan Hendricks VERRIJP,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 02.04.1634 in Puttershoek.
Noot:   
o    16-4-1674 Jan Heijndricks Verrijp Pu(ttershoek). verkoopt aan Jan Gijsberts Timmerman weiland in S(int) A(nthonie)P(older).
o    13-7-1675: Leenkamers heeren van Wassenaar, Barendrecht: Tweederde deel van 21/2 morgen land, waarvan het overige in het bezit is van Neeltge Pleunen, halfzuster van Jan Hendricxz. Verrijp Andries van Merenburch te Strijen na overdracht door Ingen Cornelisz. Boer volgens procuratie op 3-7-1675 voor notaris Justus Casteleyn te Puttershoeck verleden door Jan Hendricxz. Verrijp aldaar als oom van Cornelis Jacobsz. Boerin, onmondig,zoon van wijlen Jacob Cornelisz. Boerin, voor de helft en voor de andere helft namens hemzelf (M, f 140~). De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 14A (Ons VG 1978, 61).(1).

Huwde op 05.11.1662 in Sint Anthoniepolder met:

879.    Neeltje Gijsberts TIMMERMAN (van de POLDER),

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 10.12.1634 in Sint Anthoniepolder.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Barber Jansdr. VERRIJP; Zie 439

880.    Maarten Ariensz. REIJERKERK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 11.11.1668 in Mijnsheerenland.           
Overleden op 08.12.1726 in Mijnsheerenland.
Noot:
o    Doopgetuigen waren Pieter ARIENS, Pieter MEEUWISZ en Pietertie MAERTENS.
o    Hij doet belijdenis te Maasdam 22.12.1701.
o    J.m. van Mijnsheerenland en wonende Maasdam(1696).

Huwde met:

881.    Catholijntje Cornelisse de GEUS,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 19.11.1679 in Maasdam               
Overleden op 13.05.1753 in Maasdam
Noot:
o    Zij doet belijdenis Maasdam 22.12.1701
o    Doopgetuigen was Maddeleentje PIETERS, haar grootmoeder
o    Leijntje Cornelisse is sedert 12.05.1746 uit liefde besteed bij schoonzoon Arie Dirkse Naaktgeboren. Thans 13.05.1753 besteed bij haar dochter Maijke Reijerkerk, weduwe van Bastiaan van Erkel voor 16 gulden per jaar en een zak tarwe haagsch (kerk St. Anthoniepolder).
o    Getuige bij: Lijntje Bastiaans Van ARKEL, gedoopt 08.12.1726 in Maasdam.
o    Getuige bij;  Lijntje Ariesdr. Reijerkerk, gedoopt 30.01.1729 in Maasdam.
o    Getuige bij: Maerten Ariens Naaktgeboren, gedoopt 02.02.1735 in IJsselmonde.


Huwelijken:
2e Huwelijk met Lammert de Reus, geboren in 1675, overleden voor 1746.

Met Maarten Ariensz Rijerkerk kreeg zij zeven kinderen, waaronder:

    Arien Maartens REIJERKERK; Zie 440

 

Boer Koopman Ouderling

882.    Cornelis Gijsberts van ARKEL,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1665 in Sint Anthoniepolder.           
Overleden op 22.08.1735 in Maasdam.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Maasdam
•    Koopman in Maasdam
Functie:
•    1716, Ouderling
(7) in Maasdam
Noot:
o    Wonend op 't Gat onder ’s-Gravendeel.
o    Koopt land in Nieuw Bonaventura 4 Okt 1700.

Huwde met:

883.    Pieternella Cornelis van ESCH,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 23.05.1660 in ‘s Gravendeel.           
Overleden in 1729.
Noot:
o    Deed met haar man belijdenis te Maasdam op 11 Apr 1688.

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Maria Cornelisdr. van ARKEL; Zie 441

 

Boer Armenmeester Dijkgraaf Heemraad

884.    Arien Claesz SCHELLING,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 22.07.1669 in Klaaswaal.               
Overleden op 02.04.1762.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Functie:
•    Heemraad
(3) van Cromstrijen, Strinemonde en Greup.
•    Heemraad
(3) in Oud-Beijerland.
•    Dijkgraaf
(21) van Oud-Cromstrijen.
•    Armenmeester
(10) in Cromstrijen(Klaaswaal)

Huwde op 24.06.1696 in Numansdorp met:

885.   Barbara Pietersz. GROENEWEG,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 28.10.1668 in Numansdorp.           
Overleden op 18.12.1720 in Klaaswaal.

Zij kregen zes kinderen, waaronder:

    Johannes Ariens SCHELLING; Zie 442

 

Boer Diaken Dijkgraaf Ouderling Schepen

886.    Bastiaan Cornelisz. NIEMANSVERDRIET,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren 1680 in Barendrecht.           
Overleden op 27.02.1738 in Klaaswaal.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Functie:
•    1711, Schepen
(8) in Klaaswaal
•    1711-1732, Dijkgraaf
(21) in Klaaswaal.
•    Ouderling
(7) in Klaaswaal
•    1710,1726, Diaken
(6) , Klaaswaal
Noot:
o    Lidmaat te Klaaswaal in 1710

Huwde op 14.05.1702 in Zuid-Beijerland met:

887.    Lijntje Bastiaansdr. van der ES,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1680, in Klaaswaal.               
Overleden op 01.07.1748 in Klaaswaal.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Maaike Bastiaansdr. NIEMANSVERDRIET; Zie 443
    Maria Bastiaansdr. NIEMANSVERDRIET; Zie 505

888.    Cornelis Dirksz. WEEDA,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 11.03.1668 in Mijnsheerenland.

Huwde op 22.04.1691 in Strijen met:

889.    Niesje Teeuwis FLUYTVOGEL,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1670 in Strijen.

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Matheus Cornelis WEEDA; Zie 444

892.    Cornelis Dirckse KREECK,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Huwde rond 1690 in Strijen met:

893.    Pieternel Hendriksdr. BOER,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1670 in Strijen.               
Overleden in 1734.

Zij kregen twee zonen, waaronder:

    Pieter Cornelisz. de KREEK; Zie 446

894.    Bastiaan Hendriksz. SMAAL,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1673 in Puttershoek.               
Overleden op 27.01.1731 in ‘s Gravendeel.
Noot:
o    Op 06.11.1734 vond voor schout Cornelis Bosveld en schepenen Hendrick de Bruijn en Huijert van Rossen de boedelscheiding plaats van Bastiaan Hendriks Smaal, de erfgenamen zijn Pietertje Bastiaansdr Smaal, getrouwd met Pieter de Kreek, benevens Willems Hendricks Smaal en Dirk Teunisse van der Linden als voogden over Arie Bastiaansz Smaal en Willem Bastiaansz Smaal, kinderen van Bastiaans Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam.

Huwde op 08.06.1705 met:

895.    Lijntje Pieters MEIJDAM,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in, 1680 in ‘s Gravendeel.               
Overleden op 25.04.1725 in ‘s Gravendeel.

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Pietertje Bastiaans SMAAL; Zie 447

898.    Pieter POTTAER,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1650, in Dordrecht.

Huwde met:

899.    Maria Gerrits HERMANS,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Zij kregen een dochter:

    Elizabeth Pieters POTTAER; Zie 449

900.    Arij Maartensz VLIEGENTHART,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1641 in Hendrik Ido Ambacht.           
Overleden in 07.1710, in Zwijndrecht.

Huwde met:

901.   Cunier NN,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Dirck Ariense VLIEGENTHART; Zie 450

902.    Willem Ariens VLAM,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Huwde met:

903.   Leendertje JANSDR.,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Zij kregen een dochter:

    Geertje Willemsdr. VLAM; Zie 451

 

Voerman

904.    Robbert Jacobse VALK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1650 in Spijk bij Vuren.                   
Overleden na 1711 in ‘s Gravendeel.
Beroep:
•    Voerman in Dalem
Functie:
•    Lid voermansgilde(32) in Dalem

Huwelijken:
2e Huwelijk op 09.11.1710 in ’s Gravendeel met Lena Claesdr. Mol, geboren in 1670 in ’s Gravendeel, overleden op 08.02.1777 in ’s Gravendeel.

Huwde op 02.10.1690 in Dalem met:

905.    Neesje Caspersdr. SNOECK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1665 in Dalem.               
Overleden voor 1710 in Vuren.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Arie Robberts VALK; Zie 452

912.    Gerrit Jacobsz van NOORWEGEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG21, I)
Geboren rond 1665 in Strijen.               
Overleden op 30.1719 in Strijen.

Huwde rond 1693 met:

913.    Anthonia van HEIJLIGEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG21, I)
Geboren in 1660 in Dordrecht.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Coenraad van NOORWEGEN; Zie 456

 

Boer Schepen

916.    Aart Jacobs CAPITEIJN,

Ref.nr.05.06.2014.GW ((GHW1, IV(VIII))  (DNL12, II.3)
Geboren in 1658, in Sint Anthoniepolder.           
Overleden in 01.1734 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:
•    1694, Schepen
(8) in Numansdorp.

Huwde op 03.02.1684 in Sint Anthoniepolder met:

917.    Wijvertje Leenderts VERMAES,

Ref.nr.05.06.2014.GW ((GHW1, IV(VIII))  (DNL12, II.3)
Geboren op 05.01.1658 in Sint Anthoniepolder.           
Overleden op 08.03.1749 in Numansdorp.
Noot:
o    Uit de "lijste of quohier" van 1742, opgesteld door de schout en de schepenen op last van de Staten, blijkt dat de weduwe van Aart CAPTEIJN een eigen bouwwoning met 73 morgen land bezat. De huurwaarde van dit land was zes gulden en vijftien stuivers per morgen. Ook gebruikte zij nog 30 morgen huurland en bezat een rijtuig.

Zij kregen twaalf kinderen, waaronder:

    Jacob Aertsz. CAPITEIJN; Zie 458

 

Boer Diaken Ouderling Schepen

920.    Herbert Pieters TROUW,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 115,433,1), ((GHW3. III(VIII))
Geboren in 1636, in Piershil.                   
Overleden in 1702, in Piershil.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Piershil.
Functie:
•    Ouderling
(7) in Piershil.
•    Diaken
(6) in Piershil.
•    Schepen
(8) in Piershil

Huwde op 22.05.1664 in Piershil met:

921.    Maria Leenderts SPUIJDIJCK,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 115,433,1), ((GHW3. III(VIII))
Geboren in 1638, in Nieuw-Beijerland.               
Overleden in 1703, in Piershil.

Zij kregen zes kinderen, waaronder

   Leenderts Herbertsz. TROUW; Zie 460

 

Boer Armenmeester Schepen

922.   Teunis Willems de WINTER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 115,433,13.8)
Geboren op 09.09.1663 in Mijnsheerenland.           
Overleden in 1731, in Piershil.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Piershil.
Functie:
•    1717-1718, Schepen
(8) in Piershil.
•    Diaken
(6) in Piershil.
Noot:
o    Hij ging met attestatie(44) van 13 Apr 1708 van Mijnsheerenland en Westmaas naar Piershil.
o    Testeerde met zijn vrouw te Piershil op 12 Apr 1712.

Huwde op 29.10.1692 in Oud-Beijerland met:

923.    Annetje Jans KONIJNENDIJK,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 115,433,13.8)
Geboren op 22.01.1670 in Oud-Beijerland.           
Overleden op 14.05.1745 Piershil.

Zij kregen zestien kinderen, waaronder:

    Maaike Teunisse de WINTER; Zie 461

924.    Jan Abramse SCHUDDEBEURS,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 10.11.1669 in Hekelingen.           
Overleden in 1752, in Hekelingen.

Huwde op 23.05.1694 in Hekelingen met:

925.    Maertje Willems BLEIJENBURG,

Ref.nr.23.02.2011.GW
Geboren in 1675, in Zuid-Beijerland.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Abraham Jans SCHUDDEBEURS; Zie 462

 

Boer Armenmeester Schepen

926.     Leendert Coenelis JONGEJAN,

Zie ook 386
Ref.nr.05.06.2014.GWKerk Numansdorp
Geboren op 24.02.1661 in Numansdorp.
Overleden op 16.11.1717 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Zuid-Beijerland.
Functie:
•    1691,1694,1706,1707, Schepen
(8) in Zuid-Beijerland.
•    1694, Armenmeester
(10) in Zuid-Beijerland.
Noot:
o    Eerste gebruiker van het graf nr.115 in de kerk te Numansdorp.
o    Lidmaat(51) te Strijen (1687).


Huwelijken:
1ste Huwelijk met Neeltje Cornelis Radesteijn(Zie 387), geboren op 07.09.1657 in Numansdorp, overleden in 01.06.1696 in Numansdorp
Zij kregen vijf kinderen, waaronder:
    Maria Leenderts JONGEJAN; Zie 193

Huwde met:

927.    Helena Ariensdr. BOENDER,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren op 20.04.1674 in Zuid-Beijerland.          
Overleden in 1720 in Goudswaard.

Met Leendert Cornelisz. JONGEJAN kreeg zij zeven kinderen, waaronder:

    Neeltje Leenderts JONGEJAN;  Zie 463

 

Boer Schepen

928.    Jacob Jansz VISSER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG31, IIIb), (DNL6, I.6)
Geboren in 1623, in Groote Lindt.               
Overleden op 12.02.1672 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:
•    1662, Schepen
(8) in Cromstrijen.
•    1663, Schepen
(8) in Numansdorp.

Huwde in Barendrecht met:

929.    Janneke Woutersdr. HOOGHWERFF (GAMEREN),

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG31, IIIb), (DNL6, I.6)
Geboren op 01.01.1623 in Zuid-Beijerland.           
Overleden op 26.07.1693 in Numansdorp.

Zij kregen negen kinderen, waaronder

   Gerrit Jacobs VISSER; Zie 464

930.    Leendert Cornelis VERSCHOOR,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG31, IVe)
Geboren in Charlois (Rotterdam).               
Overleden in 1708, in Numansdorp.
Noot:
o    Wonende: sinds 1663 Numansdorp.
o    Wonende: 1708 Buitensluis.

Huwde in 1692, in Charlois (Rotterdam) met:

931.    Aaltje Claesdr. SCHUIJER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG31, IVe)
Geboren in Charlois (Rotterdam)..               
Overleden op 12.04.1690.

Zij kregen vier kinderen waaronder:.

    Marijke Leenderts VERSCHOOR; Zie 465
    Nicolaas Leendertsz. Van der SCHOOR; Zie 660

 

Boer Diaken Ouderling Schepen

932.    Pieter Cornelis BOENDER .

Zie ook 796

Ref.nr.05.06.2014.GW, (OVG4)IIb.,(OVG2, 115,344,45), (DNL6, II)
Geboren in 1631 in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 03.10.1710 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Zuid-Beijerland(Hitsert).
Functie:
•    1686,1693, Schepen
(8) in Zuid-Beijerland.
•    1667,1685, Ouderling
(7) in Piershil.
•    1667,1685, Diaken
(6) in Piershil
Noot:
o    Belijdenis 17.04.1661 met Pascha te Numansdorp.
o    In 1662 j.m onder "Nieuwe Claes Wael".
o    De staat van inventaris van de nagelaten boedel in 1710 spreekt van vee, inboedel, landerijen (ruim 30 mr.), ruim 3000 gld. aan baar geld.

Huwelijken:
2e Huwelijk met Ariaentje Cornelisdr. Loosje, geboren in 1647 in Poortugaal, overleden in 1714 in Zuid-Beijerland.

Huwde op 12.03.1662 in Barendrecht met:

933.    Adriaantje Cornelis AENDEWEGH,

Zie ook 797

456Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG4)IIb,(OVG2, 115,344,45), (DNL6, II)
Geboren op 30.11.1636 in Barendrecht.           
Overleden in 1699,in Zuid-Beijerland.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Anthonis Pietersz. BOENDER; Zie 398

    Laurens Pietersz. BOENDER; Zie 465


Boer Armenmeester Heemraad Schepen

934.    Cornelis Maartensz de REGT,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163,252), (DNL12, IIIe.6)
Geboren in 1632 in Oud-Beijerland.               
Overleden op 07.03.1673 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4), eerst in Piershil.
•    Landbouwer (Bouwman)
(4), vanaf 1665 in Strijen..
Functie:
•    1657,1662, Schepen
(8) in Piershil.
•    1661, Schepen
(8) in Westmaas
•    1662, Armenmeester
(10) in Piershil.
•    1664, Heemraad
(3) in Piershil
Noot:
o    Later pachter van ca. 60 mr. land met woning van de H(eiligen)G(eest)(10) te Strijen.
o    Hij was voogd en executeur van de boedel van zijn tante Maria Adriaansdr.Hoogendijk, overleden te Oud-Beijerland op 6-6-1663, weduwe van de dijkgraaf Zeger Jacobsz.Cranendock, daarna getrouwd met Johan de Graeff. Zijn mede executeurs en voogden waren:Rutgert van der Lith, schout te Klaaswaal, Pieter de Lairesse, notaris te Dordtrecht,Cornelis Houdijkck, koopman te Rotterdam, dijkgraaf en schout van Rhoon.
o    Cornelis de Regt gaat omstreeks 1665 naar Strijen.Hij was pachter van een woning en land in Oud-Piershil, eigendom van Abel van Hesse, heer van Piershil en Wena die tegen hem procedeerde omdat hij de woning onbewoond achter liet (gem. archief Den Haag, not.archief nr.107, akte 13-4-1654).

Huwde met:

935.    Neeltje Cornelisse van der SCHOOR,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 163,252), (DNL12, IIIe.6)
Geboren in 1638, in Westmaas.               
Overleden op 09.07.1687 in Westmaas.

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Lijsbeth Cornelisdr. de REGT; Zie 467

 

Boer

944.    Willem Jacobsz ROSMOLEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (DNL11, IVb)
Geboren rond 1610 in Oud-Beijerland.               
Overleden op 12.09.1648 in Goudswaard.
Beroep;
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Goudswaard.

Huwde op 10.11.1631 in Abbenbroek met:

945.    Teuntje LODEWIJCKSE,

Ref.nr.05.06.2014.GW (DNL11, IVb)
Geboren in Abbenbroek.                   
Overleden op 14.07.1659 in Goudswaard.

Zij kregen vier kinderen, waarbij

    Lodewijk Willems ROSMOLEN; Zie 472

950.    Cornelis Leenderts RODENBURG,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren rond 1641.                   
Overleden op 31.05.1695 in Geervliet.

Huwde op met:

951.   Maria BIEMONT (BEAUMONT),

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1646, in De Lier.                   
Overleden op 22.12.1711 in Geervliet.

Zij kregen een dochter:

    Neeltje Cornelisdr. RODENBURG; Zie 475

 

Boer Schepen

954.    Gabriel Claesz BRAAT,

Ref.nr.05.06.2014.GW ((GHW3. IV(VII))
Geboren in 1655, in Hekelingen.               
Overleden op 27.03.1719 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.
Functie:
•    Schepen
(8) in Oud-Beijerland.

Huwelijken:

2e Huwelijk op 26.03.1690 in Oud-Beijerland met Teuntje Jansdr. Lakenkoper, geboren rond 1643 in Spijkenisse rond 1692, in Putten.

Huwde 28.01.1680 in Hekelingen met:

955.    Jannechje Jans SCHUDDEBEURS,

Ref.nr.05.06.2014.GW ((GHW3. IV(VII))
Geboren in Simonshaven.                   
Overleden in 1690 in Oud-Beijerland.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Anthonie Jacques Verhulp (Zie 956), geboren in 1647.
Zij kregen drie kinderen, waaronder:
    Cornelis Theunisse VERHULP; Zie 478

Met Gabriel Claesz. Braat kreeg zij vier kinderen, waaronder:

    Geertruidt Gabrielsdr. BRAADT; Zie 477

956.    Anthonie Jacques VERHULP,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1647.

Huwde met:

957.    Jannechje Jans SCHUDDEBEURS,

Zie ook 955.
Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in Simonshaven.                   
Overleden in 1690 in Oud-Beijerland..

Huwelijken:
    2e Huwelijk met Gabriel Claesz. Braat (zie 954), geboren in 1655 in Hekelingen, overlden op 27.03.1719 in Oud-Beijerland.
Zij kregen vier kinderen waaronder:
    Geertruidt Gabrielsdr. BRAADT; Zie 477

Met Anthonie Jacques Verhulp kreeg zij  drie kinderen, waaronder:

    Cornelis Theunisse VERHULP; Zie 478

 

Boer Ouderling

958.    Arij Cornelisz BOENDER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG4)1, (DNL6, II.4), (GHW2.16.IV)
Geboren in 1630 in Klaaswaal.               
Overleden op 13.09.1700 in Piershil.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Zuid-Beijerland.
Functie:
•    1664, Ouderling
(7) in Piershil.
Noot:
o    Boerderij in de Eendrachtspolder Zuid-Beijerland.
o    Arie Cornelis Boender en Reijmsburgje Wouters, wonende in de Eendrachtspolder, zij ziek te bed liggend, maakten op 30 jun1 1660 een mutueel testament. Aan de armen te Piershil legateerden zij 25 gulden. Zij hadden toen een kind Neeltien, dat 4 jaar oud was. De langstlevende zou dit kind - en de eventueel nog te geboren kinderen - tot meerderjarigheid moeten opvoeden enz. en dan gezamelijk 2000 gld., alsmede de kleding, het zilver enz. van de eerst-gestorvene uitkeren.
o    Hij stelde tot voogd zijn broer Cornelis Cornelis Boender, zij haar broer Arien Wouters.
o    Op 16 november 1693 testeerden zij opnieuw, Reijmborgh deed als weduwe op 13-9-1700 een donatie inter vivos aan haar drie nog in leven zijnde kinderen (Cornelis, Arien en Lena). Elk kind kreeg ca. 8 morgen land.
o    Zij wijzigde deze donatie op 17 mei 1715. Op 21 oktober 1715 machtigde zij als weduwe van Arij Cornelis Boender en wonende in de Eendrachtspolder, haar zoon Arij Ariens Boender, wonende in de Hitzert (= Zuid Beijerland), tot het administreren en beheersen van 2 mergen 575 roeden haar toebehoren land onder Cromstreijen.
o    Haar laatste levensteken dateert van 21 april 1718 toen zij als Rijnburgje Wouters Hoogerwerff, weduwe van Arij Cornelis Boender, verklaarde een verkoping te willen houden van haar meubelen, huisraad en paarden. Op 22 juni d.a.v. waren alle betalingen voldaan.

Huwde op 06.06.1656 in Heerjansdam met:

959.    Rijnsborgh Wouters HOOGHWERFF,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG4)1, (DNL7, II.4), (GHW2.16.IV)
Geboren in 1632, in Kijfhoek.               
Overleden na 21.04.1718 in Zuid-Beijerland.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Helena Ariensdr. BOENDER;  Zie 479

976.    Aart Anthonisz van BOCHOVEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1635 in Nieuw-Beijerland.               
Overleden op 19.03.1700 in Nieuw-Beijerland.

Huwelijken:
1ste Huwelijk op 11.05.1659 in Nieuw-Beijerland met Soetje Willemsdr., overleden op 12.06.1661.
Zij kregen een dochter.
2e Huwelijk in 1661 met Elisabeth Ariens Vermaas, overleden in 1672.
Zij kregen twee kinderen.

Huwde op 22.10.1800 in Zuid-Beijerland met:

977.    Lena Salomonsdr. Ariensz. SAARLOOS,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1654, in Charlois (Rotterdam).           
Overleden op 07.02.1714 in Nieuw-Beijerland.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Jan Aartsz. van BOCHOVEN; Zie 488

 

978.    Dirk Jacobsz. VERMAAS (VEERMAN),

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1642, in Nieuw-Beijerland.               
Overleden op 26.08.1737 in Nieuw-Beijerland.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Geertrui Willemsdr., overleden in 1671
Zij kregen drie kinderen.

Huwde met:

979.    Trijntje Gerritsdr. Van der VELDE,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1651, in Zuidland.               
Overleden op 26.08.1737 in Nieuw-Beijerland.

Zij kregen negen  kinderen, waaronder:

    Anna Dirksdr. VERMAAS (VEERMAN); Zie 489

 

Philip Ariens Vermaat

980.    Philip Ariense VERMAAT,

Ref.nr.05.06.2014.GW

Kareldegrote.nl (afstammeling van Karel de Grote)via reeks 135

Geboren op 28.03.1666 in Nieuw-Beijerland.           
Overleden op 21.09.1729 in Nieuw-Beijerland.
Noot:
o    4 april 1690: Schuldbekentenis:Philip Ariensz Vermaet, meerderjarige zoon en mede-erfgenaam van Arien Philipsz Vermaet en Pleuntien Leenderts, en Pieter Philipsz Vermaet als voogd over de twee minderjarige nagelaten dochters Geertie en Aeriaentie Ariens Vermaet, bekennen aan Daniel van der Hey, koopman te Rotterdam, als getr. met Catharina Prins, eerder wed. van Johan van den Mierop, een schuld van 1548 g. 12 st. wegens geleverde en door Arien Philipsz Vermaet en Pleuntien Leenderts ontvangen bieren. Zij beloven deze schuld een jaar na dato met rente te voldoen. Zij verbinden hiertoe 14 gem. 82 r. land in de Oude Uitslag van Putten in kavel D, belend: w. de Hekelingse Gaddijk, n. Jacob Jacobsz Vermeulen en Jan Jacobsz Verrij, o. Willem Leendertsz Herweyer met bruikwaar en z. Maerten Jacobsz Verrij. In de marge: 18-3-1722, Philip Ariensz Vermaet heeft de afgelost schuldbrief getoond en dus geroyeerd.
o         5 september 1721: Transport: Philip Ariens Vermaat bekent een schuld van L 1000 a 40 gr. aan mr. Hugo Eelbo als ontvanger van de Grafelijkheidsdomeinen. Vermaat is pachter van de Meeuwenplaat “in de oude Maze”en woont in Nieuw Beijerland. Als onderpand dient het getimmerte op de Meeuwenplaat. Afbetaald en geroyeerd in 1726
o         16 juni 1724 tot 20 oktober 1729: Transport: Philip Ariensz Vermaat te Nieuw Beijerland bekent een schuld van f 1000 aan de gezamenlijke kinderen en erfgenamen van Anthonij van de Pot, verzekerd op 14 G weiland met gevolgen benoorden de Haertel, vanouds genaamd het Haertelse Gors. Kwijting op 20-10-1729 door F. Villerius, in huwelijk hebbende Jannetje van de Poth, mede namens Jodocus Gillis Manneken, in huwelijk hebbende Erntge van de Poth, en Leendert Duijl, in huwelijk hebbende Elisabeth van de Poth, en voor Jolijna van de Poth, allen dochters van Anthonij van de Poth zaliger. Compareerden om royement te verzoeken: Johannes Conijn, houder van de brief, en Teuntje Huijge Bijl, wed. van Philip Ariensz Vermaat, Justus van Campen, en Jan Jansz Suijderhoek, test. voogden over de minderjarige kinderen Vermaat.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 02.06.1721 in Nieuw-Beijerland met Teuntje Huijge Bijkl, geboren op 14.07.1669 in Westmaas, overleden op 09.02.1730 in Nieuw-Beijerland.

Huwde met:

981.    Geertje Pieters van WIJNGAARDEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1670.

Zij kregen zes kinderen.

    Arij Philipszn VERMAAT; Zie 490
    Flip Vermaat, 12.04.1693-
    Pieter Philipse Vermaat, 12.04.1693-
    Pleuntje Vermaat, 02.08.1705-

982.    Boudewijn Cornelisse van ‘t HOF,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.227.2)
Geboren op 13.06.1666 in Nieuw-Beijerland.           
Overleden in 1694.

Huwde met:

983.    Maartje Dirks KOIJER,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 122.227.2)
Geboren in 1675.

Huwelijken:
2e Huwelijk met Jacob Jansz. Verrij, geboren in 1670 in Nieuw-Beijerland, overleden op 30.08.1729 in Nieuw-Beijerland.
Zij kregen vijf kinderen.

Met Boudewijn Cornelisse van ’t Hof kreeg zij twee kinderen, waaronder:

    Neeltje Boudewijnsdr. Van ’t HOF; Zie 491

 

Schoenlapper

984.    Jacobus GARDENIER,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1653, in Rotterdam.               
Overleden op 12.03.1710 in Geervliet.
Beroep:
•    Schoenlapper in Geervliet.


Huwelijken:
1ste Huwelijk op 06.04.1676 in Capelle aan den IJssel met Catharina Heulbosch

Huwde 22.10.1679 in Geervliet met:

985.   Laurensje DIRKSDR.,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1660, in Oudenhoorn.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Hendrik Jacobus GARDENIER; Zie 492

986.    Cornelis Ariens van der STRAATEN,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 135,141.24)
Geboren op 06.11.1670 in Nieuw-Beijerland.           
Overleden op 29.12.1763 in Nieuw-Beijerland.

Huwde met:

987.    Petronella Jans GOUDSWAART,

Ref.nr.05.06.2014.GW (OVG2, 135,141.24)
Geboren op 27.08.1673 in Nieuw-Beijerland.           
Overleden op 11.02.1731 in Nieuw-Beijerland.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Johanna van der STRATEN; Zie 493

992.    Hendrik Lamberts van der STAM,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1678, in Numansdorp.

Huwde met:

993.    Fijgje Hermans van DIJCK,

Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1680 in Numansdorp.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

   Lambert Hendriks van der STAM; Zie 496

 

Boer Schepen

1008.    Lauwerens Aertsz. ANDEWEGH,

Zie ook 192

Ref.nr.22.05.2014.GW
Geboren op 16.10.1678 in Zuid-Beijerland.          
Overleden op 21.02.1760 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer Bouwman
(4) in Zuid-Beijerland
Functie:
•    Schepen
(8) in Zuid-Beijerland.
Noot:
o    Doopgetuige was Jan Ariensz KLEIJN.
o    Door de weeskamer Cromstrijen nr.3 17 Jun 1708 Laurens Aartsz ANDEWEG en Maria Leenderts JONGEJAN echtelieden, wonende in Numanspolder bij de Schuringse sluis, beide gesont van lichaam. Zij verklaren malkander tot erfgenaam, tot voogden over de kinderen worden aangesteld van sijn sijde Cornelis Jacobsz HOEKSEWEGH sijne neef ende sij testatrice van haar zijde haar vader Leendert JONGEJAN.

Huwde op 18.05.1707 in Numansdorp met:

1009.    Maria Leenderts JONGEJAN,

Zie ool 193

Ref.nr.22.05.2014.GW
Geboren op 03.02.1686 in Zuid-Beijerland.          
Overleden op 07.05.1754 in Numansdorp.

Zij kregen negen kinderen.

    Neeltje Andeweg,                                     14.06.1709-04.07.1752
    Aart Laurenszoon Andewegh,                 1710
    Leendert Laurenszoon ANDEWEGH; Zie 504
    Adrianus Laurenszoon ANDEWEGH; Zie 96
    Macheltje Laurensdochter Andewegh,    1717
    Pieter Laurens Andewegh,                      06.08.1719-08.04.1769
    Lena Laurense Andewegh,                     06.07.1721-25.06.1792
    Cornelis Laurensz. Andewegh,               1724
    Anthonij Andewegh,                                08.09.1726-27.06.1785

 

Boer Diaken Dijkgraaf Ouderling Schepen

1010.    Bastiaan Cornelisz. NIEMANSVERDRIET,

Zie ook 886
Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren 1680 in Barendrecht.           
Overleden op 27.02.1738 in Klaaswaal.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Functie:
•    1711, Schepen
(8) in Klaaswaal
•    1711-1732, Dijkgraaf(21) in Klaaswaal.
•    Ouderling(7) in Klaaswaal
•    1710,1726, Diaken(6) , Klaaswaal

Noot:
o    Lidmaat te Klaaswaal in 1710

Huwde op 14.05.1702 in Zuid-Beijerland met:

1011.    Lijntje Bastiaansdr. van der ES,

Zie ook 887
Ref.nr.05.06.2014.GW
Geboren in 1680, in Klaaswaal.               
Overleden op 01.07.1748 in Klaaswaal.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Maaike Bastiaansdr. NIEMANSVERDRIET; Zie 443
    Maria Bastiaansdr. NIEMANSVERDRIET; Zie 505

 

Boer Schepen

1012.   Isaak Ariens LEENHEER,

Ref.nr.10.06.2014.GW
Geboren 01.01.1698 in Sandelingen Ambacht.           
Overleden op 01.01.1774 in Numansdorp.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Functie:
•    1711, Schepen(8) in Numansdorp

Huwelijken:
2e Huwelijk met Maggeltje van der PLICHT, overleden in 1809

Huwde met:

1013.   Neesje Willemsdr. van REES

Ref.nr.10.06.2014.GW
Overleden voor 1773.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

   Johannes Isaaks LEENHEERZie 506